Kontakt Úvod Úvod Reality O společnosti Služby Reference

Kontakt
Roh

Služby


Komplexní správa majetku

Zabezpečujeme provozuschopnost všech technologických zařízení ve spravovaném objektu nutných pro jeho užívání. Průběžně kontrolujeme stav spravované budovy a oznamujeme majiteli potřeby oprav a údržby. Zajišťujeme provádění předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení v budově a zajišťujeme odstranění závad zjištěných těmito kontrolami. Zabezpečujeme evidenci technické dokumentace, pravidelné provádění odečtů dodávek médií a vyhodnocení spotřeb energií.

Provádíme periodickou - plánovanou preventivní a kontrolní činnost stavebních částí objektu za účelem předcházení poruchám.

Provádíme periodickou - plánovanou preventivní a kontrolní činnost technických zařízení objektu odborně způsobilými pracovníky za účelem předcházení poruchám a to v rozsahu majitelem schváleného plánu činnosti.

Majiteli a dodavateli poskytujeme pro plnění této smlouvy v rámci paušální měsíční platby potřebné nářadí a spotřební materiál (mazadla, mazací tuky, čistící a konzervační prostředky, drobný spojovací materiál, brusný materiál, apod.).

Nepřetržitá pohotovostní služba

Naše společnost zajišťuje zabezpečení nepřetržité pohotovostní služby včetně dnů pracovního volna a státem uznávaných svátků. Nástup kvalifikovaných pracovníků k provedení zásahu je garantován do 180 min. od převzetí výzvy. Tato služby je poskytována dodavatelem zdarma.

Recepční služby, ostraha a hlídání objektů

Zajišťujeme provoz recepce v pracovní dny v sjednaném čase.
Pracovník recepce zajišťuje:

Úklidové služby

Zabezpečujeme v pracovních dnech ve všech prostorách objektu. Náklady za provádění úklidu jsou převážně vyúčtovány v poměrné části jednotlivým nájemníkům.

Správa provozu EZS a EPS

Evidence a správa kódů, styk s Policií ČR a bezpečnostní agenturou.

Revize a servisní služby

a to ve všech normou stanovených oblastech techniky s výjimkou radioaktivních zařízení.